เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการยื่นเงินกู้สามัญทั่วไป (กรณีงวดชำระเกิน 6 งวด)

      ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2556 ที่ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบ 6 งวด แล้วตามระเบียบฯ นั้น

      เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 จะต้องส่งชำระครบ 12 งวด จึงจะยื่นกู้ทำสัญญาใหม่ได้ ทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน จึงขอแจ้งขยายเวลารับสัญญาที่ชำระเกิน 6 งวด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึงใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์พ.ศ.2561 ให้ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561