เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด พ.ศ.2554 ข้อ 66(2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ข้อ 79 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สิน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกส่วนใหญ่ ให้ดำรงชีพอยู่ได้จึงให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 0.25 บาท จากอัตราร้อยละ 7.25 เหลือร้อยละ 7.00 บาท

      ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง